2009-05-24 Sydney

2009-05-24 Sydney

2009-05-24 Sydney Botanical Gardens

2009-05-24 Sydney Botanical Gardens

2009-05-25 Chinese Friendship Gardens

2009-05-25 Chinese Friendship Gardens

2009-05-26 Walk to Manly Beach

2009-05-26 Walk to Manly Beach

2009-05-27 Blue Mountains

2009-05-27 Blue Mountains

2009-05-28 Melbourne

2009-05-28 Melbourne

2009-05-29 Melbourne Zoo

2009-05-29 Melbourne Zoo

2009-06-01 Great Ocean Road

2009-06-01 Great Ocean Road

2009-06-04 St. Kilda

2009-06-04 St. Kilda